Frequently Asked Questions

การจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการจัดส่งสินค้า

คำนิยาม “วันทำการ” วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

                “หลักฐานในการนำส่งสินค้า” หมายถึง ข้อมูลการจัดส่งสินค้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวันที่ เวลา สถานที่จัดส่ง และรายมือชื่อของผู้รับสินค้า

 

มูลค่าสินค้า และขอบข่ายของความรับผิดชอบ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งสินค้า ในกรณีที่รายละเอียดที่อยู่ และข้อมูลในการจัดส่ง ไม่ครบถ้วน
 • หากเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการนำส่งสินค้า บริษัทฯ ยินดีที่จะรับผิดชอบสินค้า ตามมูลค่าสินค้าที่คุณได้ชำระไว้
 • ในกรณีที่มีการปฏิเสธรับสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าจัดส่งทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรับสินค้าชิ้นใด ชิ้นหนึ่ง
 • เจ้าหน้าที่จัดส่งเป็นเพียงบุคคลนำส่งสินค้าเท่านั้น ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจรับคืนสินค้า ทุกกรณี
 • หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Call Center (Thailand) : (+66)2 136 9563, (China) :400 666 6063

 

การจัดส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ และสินค้าที่ต้องมีการติดตั้ง

 • สินค้าที่มีขนาดใหญ่ หมายถึง สินค้าที่มีน้ำหนักมากกว่า 20 กิโลกรัม หรือสินค้าที่พัสดุภัณฑ์มีผลลัพธ์มากกว่า 20*
  *วิธีคำนวณผลลัพธ์พัสดุภัณฑ์ โดยใช้ขนาดพัสดุภัณฑ์คำนวณตามสูตร (กว้าง x ยาว x สูง) / 5,000 (หน่วยเซนติเมตร)
 • การขนส่งและการติดตั้งสินค้า ผู้ขายสินค้าจะเป็นผู้ดำเนินการโดยตรง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไป ตามมาตรฐานการติดตั้งของผู้ขายสินค้าโดยตรง
 • ผู้ขายสินค้าจะติดต่อเพื่อทำการนัดวันส่งสินค้าหรือวันติดตั้งสินค้า ภายใน 3 วันทำการ หลังจากทำการสั่งซื้อ และจะจัดส่งภายใน 7-14 วัน หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจัดส่งสินค้านั้นๆ
 • สินค้าบางรายการอาจมีการคิดค่าบริการจัดส่งเพิ่มเติม โดยใช้น้ำหนัก หรือขนาดของสินค้าเป็นตัวกำหนด โดยสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการได้ที่หน้ายืนยันการสั่งซื้อก่อนการชำระเงิน
 • การรับประกันสินค้าที่มีการติดตั้งเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายสินค้า กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง

 

หมายเหตุ :

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งเฉพาะพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น ( รายละเอียด(4))
 • อาจมีเจ้าหน้าติดต่อเพื่อสอบถามเส้นทางเพื่อให้การจัดส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การจัดส่งอาจมีความล่าช้าได้ เนื่องจากภัยธรรมชาติตามเส้นทางการจัดส่ง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดปัญหาดังกล่าว
 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่ในการจัดส่งสินค้าได้หลังจากการทำรายการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
 • สินค้าเงื่อนไขพิเศษที่ผู้รับสินค้าต้องมีอายุตามที่กฎหมายกำหนด ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องขอตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับสินค้าก่อนการส่งมอบสินค้าทุกครั้ง
 • หากลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าจัดส่งสินค้าทุกกรณี

 

การติดตามสถานะสินค้า

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ 2 ช่องทางดังนี้

 • อีเมล - คลิก Track your order ที่อีเมลยืนยันรายการสั่งซื้อ
 • หน้าเว็บไซต์

  – คลิก Track your order

  – กรอกเลขที่ใบสั่งซื้อสินค้าที่คุณต้องการเช็คสถานะ ที่ช่อง Order ID เพื่อทำการเช็คสถานะการจัดส่ง

 

การรับประกันการส่งสินค้า

 • กรุณาลงนามในเอกสารการรับสินค้าทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณีต้องการคืนสินค้า
 • บริษัทฯ จะรับผิดชอบเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณีที่เป็นความผิดของทางบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าเกินกว่ามูลค่าของสินค้าที่แจ้งไว้ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

การเก็บเงินปลายทาง

บริการเก็บเงินปลายทาง เป็นบริการที่ลูกค้าชำระเงินค่าสินค้ากับพนักงานจัดส่ง (เป็นเงินสดเท่านั้น)

 • บริการเก็บเงินปลายทาง ไม่สามารถใช้ได้กับยอดสั่งซื้อที่มีมูลค่าเกิน 50,000 บาท